KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ WERSJĘ ANGIELSKĄ W PDF

Stronami tej umowy są:

Osoba biorąca udział w szkoleniu…………………….……………………(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………….……………(adres)

(Zwana dalej „Uczestnikiem”)

ORAZ

Osoba prowadząca szkolenie, BioMedSkin Agnieszka Wyszyńska – Paluch, firma zarejestrowana w Polsce z nr NIP 6511519031 z adresem siedziby ul. Kluczborska 15/1 LU, 31-271 Kraków (zwana dalej „Trenerem”).

ORAZ

Danielle Collins Ltd, firma o numerze 09968447 zarejestrowana w Anglii i Walii pod adresem St Marks Lodge, Worcester Buildings, Bath, BA16QS, United Kingdom (zwana dalej „firmą”).

Odpowiedzialnością Trenera oraz Uczestnika jest zawiadomienie drugiej strony o wszelkich zmianach w danych firmy bądź w danych prywatnych.

  1. Wprowadzenie

Niniejsza umowa wchodzi w życie wraz z wpłacaniem przez Uczestnika depozytu, a powody do jej rozwiązania wyszczególnione są w sekcji 9 – Rozwiązanie.

  1. Szkolenie nauczycieli zapewnione przez Trenera
  1. Trener zapewnia Uczestnikowi:
  1. Ocenę z egzaminu pisemnego przesłaną e-mailem, po czym zostanie ustalony termin 30 minutowej rozmowy poprowadzonej przez Skype. Podczas tej rozmowy Uczestnik będzie miał do 20 minut na zadawanie pytań. Kolejne 10 minut to egzamin praktyczny na nauczyciela jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method. Nastąpi to w terminie uzgodnionym przez obie strony, Trenera i Uczestnika (w przypadku jeśli Uczestnik zakupi kurs instruktorski on-line).

bądź

  1. 12 godzin szkolenia na instruktora jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method w miejscu i o czasie uzgodnionym przez Trenera i Uczestnika (Jeśli Uczestnik zakupi Weekendowe szkolenie grupowe).

bądź

  1. 7 godzin szkolenia na instruktora jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method w czasie uzgodnionym przez Trenera i Uczestnika. Jest to szkolenie poprowadzone przez Skype, bądź poprowadzone osobiście (Jeśli Uczestnik zakupi Szkolenie indywidulane).
  1. Na początku szkolenia Trener dostarczy Uczestnikowi podręcznik szkoleniowy – Joga twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method.

2.3 Po pomyślnym zakończeniu szkolenia, czyli po zaliczeniu pisemnego i praktycznego egzaminu, Uczestnik:

2.3.1 Otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia na nauczyciela jogi twarzy Danielle Collins Face Yoga Method,

2.3.2 Będzie widniał w katalogu nauczycieli na stronie firmy,

2.3.3 Będzie mógł wykorzystywać logo firmy Danielle Collins Face Yoga Method na swojej stronie internetowej i podczas swojej działalności.

3. Sesje jogi twarzy prowadzone przez Uczestnika.

3.1 Po ukończeniu szkolenia i przez okres trwania niniejszej umowy, Uczestnik będzie miał prawo nauczania (indywidualnego bądź grupowego) jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method osób publicznych na ich prywatny użytek (sesje/warsztaty jogi twarzy).

3.2 Uczestnik może używać nazwy i logo firmy podczas swojej działalności marketingowej oraz podczas sesji jogi twarzy z klientami.

3.3 Uczestnik zgadza się na możliwość sprawdzenia przez firmę w każdej chwili, tego jak prowadzone są jego zajęcia. Jeśli zdarzy się, że jego sesje jogi twarzy nie spełnią standardów wymaganych przez firmę, Uczestnik będzie miał możliwość (w określonym czasie uzgodnionym przez wszystkie strony) ponownego przeprowadzenia zajęć, aby pokazać, iż standardy zostały spełnione. Niesprostanie wymogom, co zostanie stwierdzone wyłącznie przez przedstawiciela firmy, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

3.4 Uczestnik gwarantuje, iż nie narusza on żadnych praw i porozumień podczas szkolenia na nauczyciela oraz prowadzenia warsztatów/sesji jogi twarzy. Jakakolwiek mylna interpretacja materiału daje firmie możliwość rozwiązania umowy.

4. Opłata za licencję

4.1 Uczestnik może zarezerwować uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Trenera, opłacając nierefundowany depozyt w wysokości 100 funtów, z tytułu kosztów opłacenia pełnej licencji nauczycielskiej. Opłata za cały kurs wynosi:

(i) 395 funtów za Kurs na odległość ( 495 funtów za kurs z Danielle Collins jako Trenera)

bądź

(ii) 495 funtów za kurs indywidualny poprzez Skype albo poprowadzony osobiście (795 funtów za kurs z Danielle Collins jako Trenera)

4.2 Uczestnik zgadza się zapłacić Trenerowi całą kwotę za kurs nauczycielski przynajmniej cały miesiąc kalendarzowy przed dniem rozpoczęcia kursu. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w tym czasie w całości, Trener ma prawo odmówić Uczestnikowi uczestnictwa w kursie. Uczestnik nie otrzyma również zwrotu depozytu. Jeśli Uczestnik będzie zmuszony zmienić datę planowanego kursu (nie z winy Trenera) mniej niż na siedem dni przed rozpoczęciem pierwotnego kursu, wtedy kwota depozytu może zostać zaliczona jako kolejny depozyt, jeżeli tak zadecyduje Trener.

4.3 Opłata za licencję nauczyciela nie jest refundowana po rozpoczęciu udziału w kursie.

4.4 Opłata za kurs oraz jego udane ukończenie ( jeśli tak zadecyduje Trener) zapewnia Uczestnikowi możliwość prowadzenia sesji jogi twarzy metodą Danielle Collins w trakcie trwania niniejszej umowy.

5. Poufność

5.1 Uczestnik zgadza się zachować całą treść podręcznika jako poufną, poza treścią przeznaczoną do użytku i dystrybucji między klientami Uczestnika.

5.2 Co za tym idzie, Uczestnik zgadza się, że podczas trwania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu, nie zdradzi on innym, pośrednio bądź bezpośrednio, żadnej poufnej informacji. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek wątpliwości iż informacje, które chce ujawnić bądź użyć powinny być autoryzowane, Uczestnik musi uzyskać pisemną decyzję i zastosować się do niej.

5.3 Trener podejmie rozsądne środki ostrożności w celu utrzymania w tajemnicy informacji, które za takowe zostały uznane, i nie stworzy nieautoryzowanych kopii. Dodatkowo, Trener zobowiązuje się powiadomić firmę natychmiast po odkryciu jakiegokolwiek nieautoryzowanego użytku bądź rozpowszechniania poufnego materiału i będzie asystował przy odzyskiwaniu takiegoż materiału przez firmę i ograniczania jej strat.

6. Własność

6.1 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej metody jogi twarzy DC są własnością firmy i niniejsza umowa oraz relacje biznesowe między Uczestnikiem a firmą, nie dają Uczestnikowi żadnego prawa własności praw autorskich i praw własności intelektualnej jogi twarzy metodą Danielle Collins.

6.2 Uczestnik t musi posiadać pisemną zgodę od firmy zanim przedstawi on jakikolwiek materiał, w tym ćwiczenia, filozofie czy strategie z podręcznika jogi twarzy DC oraz Kursu na nauczyciela w jakichkolwiek mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, czy na stronach internetowych.

6.3 Uczestnik musi posiadać pisemną zgodę od firmy zanim zaprezentuje jakikolwiek materiał w tym ćwiczenia, filozofie czy strategie z podręcznika jogi twarzy DC oraz Kursu na nauczyciela na jakimkolwiek spotkaniu, które mogłoby być komentowane w mediach.

7. Zobowiązania Uczestnika.

7.1 Uczestnik nie podlega Trenerowi ani jego agentom czy pracownikom w ponoszeniu odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty czy opłaty powstałe na skutek usług świadczonych na mocy tej umowy, poza opłatami wyszczególnionymi w sekcji 4. Chyba że, takowe roszczenia, koszty czy opłaty zostaną zasądzone przez odpowiedni sąd jako skutek celowego czy też poważnego zaniedbania ze strony Uczestnika i/bądź jego agentów.

7.2 Uczestnik jest odpowiedzialny wyłącznie za marketing i sposób w jaki prowadzi sesje jogi twarzy.

7.3 Uczestnik zgadza się, że na okres trwania niniejszej umowy oraz do trzech lat po jej zakończeniu, nie będzie on prowadził przedsiębiorstw, które byłyby konkurencją dla produktów i usług Firmy. Nie będzie on również wykazywać zainteresowania pracownikami, klientami czy dostawcami, jeśli nie będzie to związane z regularnym tokiem działalności Firmy, bez jej pisemnej zgody. Uczestnik jest upoważniony do sprzedaży produktów firmy oraz do prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji jogi twarzy na swój własny użytek i może wykorzystywać przy tym wiedzę i techniki, które zdobył on ze źródeł nie pochodzących od firmy (zakładając, że klauzula z 3.4 jest zachowana).

8. Zobowiązania Trenera.

8.1 Trener potwierdza, iż terminowa realizacja usług zapewniona przez Trenera w ramach niniejszej umowy, jest zależna od współpracy Trenera i Uczestnika. Trener zapewnia, iż zastosuje się do rozsądnych wymagań Uczestnika, a Uczestnik zgodzi się na warunki współpracy.

9. Rozwiązanie umowy

9.1 Po rozwiązaniu umowy Uczestnik nie będzie upoważniony do prowadzenia sesji jogi twarzy oraz będzie zmuszony zwrócić wszelkie materiały, które otrzymał w trakcie szkolenia, w tym podręcznik szkoleniowy oraz wszystkie notatki na temat szkolenia. Firma usunie również jego nazwisko z rejestru na stronie internetowej firmy. Jeśli niniejsza umowa zostanie rozwiązana podczas szkolenia, wtedy Trener nie będzie zobowiązany aby dokończyć szkolenie.

9.2 Niniejsza umowa zostanie rozwiązana na następujących warunkach:

9.2.1 na prośbę Uczestnika

9.2.2 na skutek naruszenia jednej z klauzul tej umowy

9.2.3 jeśli któraś ze stron zostanie oskarżona o popełnienie przestępstwa

9.3 Po zakończeniu niniejszej umowy, związek między Uczestnikiem i pozostałymi stronami zostaje uznany za zakończony.

10. Uwagi ogólne

10.1 Niniejsza umowa oraz każdy załączony dokument stanowią jedyną i pełną umowę pomiędzy stronami dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy i strony zrzekają się prawa powoływania na jakąkolwiek domniemaną klauzulę nie zawartą w niniejszej umowie.

10.2 Żadna ze stron nie może polegać na żadnych wyraźnych bądź domniemanych oświadczeniach, które miałyby rzekomo nakłaniać jedną ze stron do zawarcia niniejszej umowy, chyba że to oświadczenie jest zapisane w niniejszej umowie.

10.3 Żadna zmiana w umowie, adnotacja, usunięcie jej części czy jej anulowanie oraz żadne zrzeczenie się prawa zawartego w tej umowie nie będzie skuteczne jeśli:

10.3.1 nie jest na piśmie

10.3.2 nie jest za zgodą każdej ze stron

10.3.3 nie jest podpisana przez każdą ze stron

10.4 Pisemne wypowiedzenie umowy jednej ze stron można dostarczyć:

10.4.1 Osobiście, i takie oświadczenie będzie uznane za ważne od dnia dostarczenia

10.4.2 Pocztą rejestrowaną, i takie oświadczenie będzie uznane za ważne począwszy od siódmego dnia od daty nadania

10.5 Żadne rozluźnienie przepisów przez którąś ze stron w związku z niniejszą umową nie może stanowić szkody dla tej strony oraz zrzeczenia się jej praw (chyba że będzie to pisemne zrzeczenie się) i strona ta będzie upoważniona odtąd do przysługujących jej praw jeśli taka sytuacja nie miała miejsca.

10. 6 Żadna ze stron nie może zrzekać się swoich praw bądź delegować czy przekazywać swoich zobowiązań zawartych niniejszej umowie bez wcześniejszej pisemnej zgody pozostałych stron

10.7 Chyba że niezgodne z kontekstem, słowa oznaczające jedną płeć, oznaczają również drugą, słowa oznaczające formę pojedynczą, oznaczają również formę mnogą i vice versa.

10.8 Jeśli któraś z klauzul niniejszej umowy zostanie osądzona przez odpowiedni organ prawny jako nieprawidłowa, nie powinno to mieć wpływu na żadne inne klauzule umowy.

10.9 Strony zgadzają się że w przypadku sporu w związku z niniejszą umową, zostanie on rozstrzygnięty przez bezstronny i legalny organ arbitrażowy, którego decyzja będzie wiązać obie strony.

Poprzez niniejszy podpis, Uczestnik gwarantuje, że podane imię i nazwisko oraz adres są jego prawdziwymi.

Podpis……………………………………………………………….……………..( Uczestnik)

Data……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Uczestnika……………………………………………………………..……….

Adres…………………………………………………………………………………………….

Nazw firmy………………………………………………………………………………………

Adres firmy………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko świadka i jego podpis……………………………………………………….……

Adres świadka……………………………………………………………………………………

Podpis…………………………………………………………….……………………( Trener)

W imieniu BioMedSkin Agnieszka Wyszyńska – Paluch, firma zarejestrowana w Polsce z numerem NIP 6511519031 i zarejestrowana pod adresem Kluczborska 15/1 LU, 31- 271 Kraków

Imię i nazwisko świadka i jego podpis………………………………….…………………………

Adres świadka……………………………………………………………………………………

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu