Zasady i warunki w języku pl i eng

Joga twarzy metodą Danielle Collins
Kurs instruktorski
Zasady i warunki

Stronami tej umowy są:

Osoba biorąca udział w szkoleniu…………………….……………………(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………….……………(adres)
(Zwana dalej „Uczestnikiem”)
ORAZ
Osoba prowadząca szkolenie, BioMedSkin Agnieszka Wyszyńska – Paluch, firma zarejestrowana w Polsce z nr NIP 6511519031 z adresem siedziby ul. Kluczborska 15/1 LU, 31-271 Kraków (zwana dalej „Trenerem”).

ORAZ

Danielle Collins Ltd, firma o numerze 09968447 zarejestrowana w Anglii i Walii pod adresem St Marks Lodge, Worcester Buildings, Bath, BA16QS, United Kingdom (zwana dalej „firmą”).

Odpowiedzialnością Trenera oraz Uczestnika jest zawiadomienie drugiej strony o wszelkich zmianach w danych firmy bądź w danych prywatnych.

Wprowadzenie

Niniejsza umowa wchodzi w życie wraz z wpłacaniem przez Uczestnika depozytu, a powody do jej rozwiązania wyszczególnione są w sekcji 9 – Rozwiązanie.

Szkolenie nauczycieli zapewnione przez Trenera

Trener zapewnia Uczestnikowi:

Ocenę z egzaminu pisemnego przesłaną e-mailem, po czym zostanie ustalony termin 30 minutowej rozmowy poprowadzonej przez Skype. Podczas tej rozmowy Uczestnik będzie miał do 20 minut na zadawanie pytań. Kolejne 10 minut to egzamin praktyczny na nauczyciela jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method. Nastąpi to w terminie uzgodnionym przez obie strony, Trenera i Uczestnika (w przypadku jeśli Uczestnik zakupi kurs instruktorski on-line).
bądź
12 godzin szkolenia na instruktora jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method w miejscu i o czasie uzgodnionym przez Trenera i Uczestnika (Jeśli Uczestnik zakupi Weekendowe szkolenie grupowe).
bądź
7 godzin szkolenia na instruktora jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method w czasie uzgodnionym przez Trenera i Uczestnika. Jest to szkolenie poprowadzone przez Skype, bądź poprowadzone osobiście (Jeśli Uczestnik zakupi Szkolenie indywidulane).

Na początku szkolenia Trener dostarczy Uczestnikowi podręcznik szkoleniowy – Joga twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method.
2.3 Po pomyślnym zakończeniu szkolenia, czyli po zaliczeniu pisemnego i praktycznego egzaminu, Uczestnik:
2.3.1 Otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia na nauczyciela jogi twarzy Danielle Collins Face Yoga Method,
2.3.2 Będzie widniał w katalogu nauczycieli na stronie firmy,
2.3.3 Będzie mógł wykorzystywać logo firmy Danielle Collins Face Yoga Method na swojej stronie internetowej i podczas swojej działalności.
3. Sesje jogi twarzy prowadzone przez Uczestnika.
3.1 Po ukończeniu szkolenia i przez okres trwania niniejszej umowy, Uczestnik będzie miał prawo nauczania (indywidualnego bądź grupowego) jogi twarzy metodą Danielle Collins Face Yoga Method osób publicznych na ich prywatny użytek (sesje/warsztaty jogi twarzy).
3.2 Uczestnik może używać nazwy i logo firmy podczas swojej działalności marketingowej oraz podczas sesji jogi twarzy z klientami.
3.3 Uczestnik zgadza się na możliwość sprawdzenia przez firmę w każdej chwili, tego jak prowadzone są jego zajęcia. Jeśli zdarzy się, że jego sesje jogi twarzy nie spełnią standardów wymaganych przez firmę, Uczestnik będzie miał możliwość (w określonym czasie uzgodnionym przez wszystkie strony) ponownego przeprowadzenia zajęć, aby pokazać, iż standardy zostały spełnione. Niesprostanie wymogom, co zostanie stwierdzone wyłącznie przez przedstawiciela firmy, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.
3.4 Uczestnik gwarantuje, iż nie narusza on żadnych praw i porozumień podczas szkolenia na nauczyciela oraz prowadzenia warsztatów/sesji jogi twarzy. Jakakolwiek mylna interpretacja materiału daje firmie możliwość rozwiązania umowy.
4. Opłata za licencję
4.1 Uczestnik może zarezerwować uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Trenera, opłacając nierefundowany depozyt w wysokości 100 funtów, z tytułu kosztów opłacenia pełnej licencji nauczycielskiej. Opłata za cały kurs wynosi:
(i) 395 funtów za Kurs na odległość ( 495 funtów za kurs z Danielle Collins jako Trenera)
bądź
(ii) 495 funtów za kurs indywidualny poprzez Skype albo poprowadzony osobiście (795 funtów za kurs z Danielle Collins jako Trenera)
4.2 Uczestnik zgadza się zapłacić Trenerowi całą kwotę za kurs nauczycielski przynajmniej cały miesiąc kalendarzowy przed dniem rozpoczęcia kursu. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w tym czasie w całości, Trener ma prawo odmówić Uczestnikowi uczestnictwa w kursie. Uczestnik nie otrzyma również zwrotu depozytu. Jeśli Uczestnik będzie zmuszony zmienić datę planowanego kursu (nie z winy Trenera) mniej niż na siedem dni przed rozpoczęciem pierwotnego kursu, wtedy kwota depozytu może zostać zaliczona jako kolejny depozyt, jeżeli tak zadecyduje Trener.
4.3 Opłata za licencję nauczyciela nie jest refundowana po rozpoczęciu udziału w kursie.
4.4 Opłata za kurs oraz jego udane ukończenie ( jeśli tak zadecyduje Trener) zapewnia Uczestnikowi możliwość prowadzenia sesji jogi twarzy metodą Danielle Collins w trakcie trwania niniejszej umowy.
5. Poufność
5.1 Uczestnik zgadza się zachować całą treść podręcznika jako poufną, poza treścią przeznaczoną do użytku i dystrybucji między klientami Uczestnika.
5.2 Co za tym idzie, Uczestnik zgadza się, że podczas trwania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu, nie zdradzi on innym, pośrednio bądź bezpośrednio, żadnej poufnej informacji. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek wątpliwości iż informacje, które chce ujawnić bądź użyć powinny być autoryzowane, Uczestnik musi uzyskać pisemną decyzję i zastosować się do niej.
5.3 Trener podejmie rozsądne środki ostrożności w celu utrzymania w tajemnicy informacji, które za takowe zostały uznane, i nie stworzy nieautoryzowanych kopii. Dodatkowo, Trener zobowiązuje się powiadomić firmę natychmiast po odkryciu jakiegokolwiek nieautoryzowanego użytku bądź rozpowszechniania poufnego materiału i będzie asystował przy odzyskiwaniu takiegoż materiału przez firmę i ograniczania jej strat.

6. Własność
6.1 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej metody jogi twarzy DC są własnością firmy i niniejsza umowa oraz relacje biznesowe między Uczestnikiem a firmą, nie dają Uczestnikowi żadnego prawa własności praw autorskich i praw własności intelektualnej jogi twarzy metodą Danielle Collins.
6.2 Uczestnik t musi posiadać pisemną zgodę od firmy zanim przedstawi on jakikolwiek materiał, w tym ćwiczenia, filozofie czy strategie z podręcznika jogi twarzy DC oraz Kursu na nauczyciela w jakichkolwiek mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, czy na stronach internetowych.
6.3 Uczestnik musi posiadać pisemną zgodę od firmy zanim zaprezentuje jakikolwiek materiał w tym ćwiczenia, filozofie czy strategie z podręcznika jogi twarzy DC oraz Kursu na nauczyciela na jakimkolwiek spotkaniu, które mogłoby być komentowane w mediach.

7. Zobowiązania Uczestnika.
7.1 Uczestnik nie podlega Trenerowi ani jego agentom czy pracownikom w ponoszeniu odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty czy opłaty powstałe na skutek usług świadczonych na mocy tej umowy, poza opłatami wyszczególnionymi w sekcji 4. Chyba że, takowe roszczenia, koszty czy opłaty zostaną zasądzone przez odpowiedni sąd jako skutek celowego czy też poważnego zaniedbania ze strony Uczestnika i/bądź jego agentów.
7.2 Uczestnik jest odpowiedzialny wyłącznie za marketing i sposób w jaki prowadzi sesje jogi twarzy.
7.3 Uczestnik zgadza się, że na okres trwania niniejszej umowy oraz do trzech lat po jej zakończeniu, nie będzie on prowadził przedsiębiorstw, które byłyby konkurencją dla produktów i usług Firmy. Nie będzie on również wykazywać zainteresowania pracownikami, klientami czy dostawcami, jeśli nie będzie to związane z regularnym tokiem działalności Firmy, bez jej pisemnej zgody. Uczestnik jest upoważniony do sprzedaży produktów firmy oraz do prowadzenia indywidualnych i grupowych sesji jogi twarzy na swój własny użytek i może wykorzystywać przy tym wiedzę i techniki, które zdobył on ze źródeł nie pochodzących od firmy (zakładając, że klauzula z 3.4 jest zachowana).
8. Zobowiązania Trenera.
8.1 Trener potwierdza, iż terminowa realizacja usług zapewniona przez Trenera w ramach niniejszej umowy, jest zależna od współpracy Trenera i Uczestnika. Trener zapewnia, iż zastosuje się do rozsądnych wymagań Uczestnika, a Uczestnik zgodzi się na warunki współpracy.
9. Rozwiązanie umowy
9.1 Po rozwiązaniu umowy Uczestnik nie będzie upoważniony do prowadzenia sesji jogi twarzy oraz będzie zmuszony zwrócić wszelkie materiały, które otrzymał w trakcie szkolenia, w tym podręcznik szkoleniowy oraz wszystkie notatki na temat szkolenia. Firma usunie również jego nazwisko z rejestru na stronie internetowej firmy. Jeśli niniejsza umowa zostanie rozwiązana podczas szkolenia, wtedy Trener nie będzie zobowiązany aby dokończyć szkolenie.
9.2 Niniejsza umowa zostanie rozwiązana na następujących warunkach:
9.2.1 na prośbę Uczestnika
9.2.2 na skutek naruszenia jednej z klauzul tej umowy
9.2.3 jeśli któraś ze stron zostanie oskarżona o popełnienie przestępstwa

9.3 Po zakończeniu niniejszej umowy, związek między Uczestnikiem i pozostałymi stronami zostaje uznany za zakończony.

10. Uwagi ogólne

10.1 Niniejsza umowa oraz każdy załączony dokument stanowią jedyną i pełną umowę pomiędzy stronami dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy i strony zrzekają się prawa powoływania na jakąkolwiek domniemaną klauzulę nie zawartą w niniejszej umowie.

10.2 Żadna ze stron nie może polegać na żadnych wyraźnych bądź domniemanych oświadczeniach, które miałyby rzekomo nakłaniać jedną ze stron do zawarcia niniejszej umowy, chyba że to oświadczenie jest zapisane w niniejszej umowie.
10.3 Żadna zmiana w umowie, adnotacja, usunięcie jej części czy jej anulowanie oraz żadne zrzeczenie się prawa zawartego w tej umowie nie będzie skuteczne jeśli:

10.3.1 nie jest na piśmie
10.3.2 nie jest za zgodą każdej ze stron
10.3.3 nie jest podpisana przez każdą ze stron

10.4 Pisemne wypowiedzenie umowy jednej ze stron można dostarczyć:
10.4.1 Osobiście, i takie oświadczenie będzie uznane za ważne od dnia dostarczenia
10.4.2 Pocztą rejestrowaną, i takie oświadczenie będzie uznane za ważne począwszy od siódmego dnia od daty nadania

10.5 Żadne rozluźnienie przepisów przez którąś ze stron w związku z niniejszą umową nie może stanowić szkody dla tej strony oraz zrzeczenia się jej praw (chyba że będzie to pisemne zrzeczenie się) i strona ta będzie upoważniona odtąd do przysługujących jej praw jeśli taka sytuacja nie miała miejsca.

10. 6 Żadna ze stron nie może zrzekać się swoich praw bądź delegować czy przekazywać swoich zobowiązań zawartych niniejszej umowie bez wcześniejszej pisemnej zgody pozostałych stron

10.7 Chyba że niezgodne z kontekstem, słowa oznaczające jedną płeć, oznaczają również drugą, słowa oznaczające formę pojedynczą, oznaczają również formę mnogą i vice versa.

10.8 Jeśli któraś z klauzul niniejszej umowy zostanie osądzona przez odpowiedni organ prawny jako nieprawidłowa, nie powinno to mieć wpływu na żadne inne klauzule umowy.

10.9 Strony zgadzają się że w przypadku sporu w związku z niniejszą umową, zostanie on rozstrzygnięty przez bezstronny i legalny organ arbitrażowy, którego decyzja będzie wiązać obie strony.

Poprzez niniejszy podpis, Uczestnik gwarantuje, że podane imię i nazwisko oraz adres są jego prawdziwymi.

Podpis……………………………………………………………….……………..( Uczestnik)

Data……………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko Uczestnika……………………………………………………………..……….
Adres…………………………………………………………………………………………….
Nazw firmy………………………………………………………………………………………
Adres firmy………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko świadka i jego podpis……………………………………………………….……
Adres świadka……………………………………………………………………………………

Podpis…………………………………………………………….……………………( Trener)

W imieniu BioMedSkin Agnieszka Wyszyńska – Paluch, firma zarejestrowana w Polsce z numerem NIP 6511519031 i zarejestrowana pod adresem Kluczborska 15/1 LU, 31- 271 Kraków

Imię i nazwisko świadka i jego podpis………………………………….…………………………
Adres świadka……………………………………………………………………………………

The Danielle Collins Face Yoga Method
Delegate Teacher Training
Terms And Conditions

THE PARTIES TO THIS AGREEMENT ARE:

You as the person receiving the training (hereinafter referred to as „the Delegate”)

AND

The person delivering the training to the Delegate (hereinafter referred to as „the Super Trainer”)

AND

Danielle Collins Ltd, a company incorporated in England and Wales with company number 09968447 and registered office at Office 301, 3 Edgar Buildings, George Street, Bath, BA1 2FJ, United Kingdom (hereinafter referred to as „the Company”).

The Super Trainer and the Delegate shall each be responsible for advising the other party of any changes to his / her personal or company details.

1. COMMENCEMENT:

This Agreement commences on the date of payment for the Teacher Training by the Delegate and terminates on any of the conditions detailed in Section 9 Termination.

2. TEACHER TRAINING PROVIDED BY THE SUPER TRAINER

2.1 The Super Trainer will provide the Delegate with either;

(i) Marking of written assessment sent by email followed by a thirty minute Skype call to include up to twenty minutes discussing any questions the Delegate may wish to ask plus a ten minute practical assessment of the teacher training in The Danielle Collins Face Yoga Method at a time agreed by both Super Trainer and Delegate (“the Teacher Training”), when the Delegate has purchased Distance Learning,

OR

(ii) Twelve hours of teacher training in The Danielle Collins Face Yoga Method at a time and location agreed by both Super Trainer and Delegate (“the Teacher Training”), when the Delegate has purchased Group Training,

OR

(iii) Seven hours of teacher training in The Danielle Collins Face Yoga Method at a time agreed by both Super Trainer and Delegate either via Skype or in person (“the Teacher Training”), when the Delegate has purchased One-to-One Training,

2.2 The Super Trainer will provide the Delegate with The Danielle Collins Face Yoga Method Manual at the start of the Teacher Training (as an email attachment for Distance Learning and as a printed booklet for Group Training and One-to-One training).

2.3 Upon successful completion of the Teacher Training, including meeting the required standard in a written and practical assessment, the Delegate will receive;

2.3.1 The Certificate of Achievement in The Danielle Collins Face Yoga Method;

2.3.2 a listing in the Company’s teacher directory on the Company’s website;

2.3.3 The Danielle Collins Face Yoga Method logo for use in their marketing activities, including their website.

3. FACE YOGA PRODUCTS/SERVICES PROVIDED BY THE DELEGATE

3.1 On completion of the Teacher Training and for the duration of this agreement, the Delegate will be entitled to teach, whether to individuals or groups, whether as a dedicated Face Yoga session or as part of another therapy/session, whether in person or online and whether as a stand alone product/service, The Danielle Collins Face Yoga Method to members of the public for their personal use (“Face Yoga Products/Services”). For stand alone products/services, the Delegate must write their own text (except where this is not reasonable in the description of a technique) and use their own images.

3.2 The Delegate can use The Danielle Collins Face Yoga Method name and logo in their marketing activities and on any of their Face Yoga Products/Services containing techniques from The Danielle Collins Face Yoga Method, and where a Face Yoga Product/Service contains techniques from another source as well then it must be clear which techniques are from The Danielle Collins Face Yoga Method if the name and logo are used.

3.3 The Delegate agrees that their Face Yoga Products/Services can be checked by the Company at any time. Should any Face Yoga Products/Services not meet the standards required by the Company, the Delegate will have one opportunity, within a specified time limit agreed by all parties, to amend or re-perform Face Yoga Products/Services to demonstrate that standards required have been met. Failure to meet the required standards, judged solely by a representative of the Company, will result in the Company having the right to terminate this agreement.

3.4 The Delegate warrants that he / she is not violating any other agreement or any law by performing the Teacher Training, and performing or creating the Face Yoga Products/Services thereafter. Any material misrepresentation shall give the Company the right to terminate this agreement.

4. PAYMENT OF TEACHER LICENCE

4.1 The Delegate can book their attendance on the Teacher Training provided by the Super Trainer by paying £100.00 non-refundable deposit towards the cost of the full Teacher Licence Fee of either;

(i) £395.00 for the Distance Learning Training (£595.00 with Danielle Collins as the Super Trainer);

OR

(ii) £495.00 for the Group Training;

OR

(iii) £595.00 for One-to-One Training either via Skype or in person;

4.2 The Delegate agrees to pay the Super Trainer the Teacher Licence Fee in full for the Teacher Training, at least one calendar month before the start date of the Teacher Training for Group Training or One-to-One Training. Distance Learning Training starts immediately on full payment. If this Teacher Licence Fee is not paid in full by this date then, at the Super Trainer’s decision, the Delegate may not be allowed to attend the Teacher Training and will not receive a refund for their deposit. If the Delegate has to be re-scheduled on to another Teacher Training course, less than seven days before the original course date, through no fault of the Super Trainer, then the Super Trainer can redeem costs up to the total amount of £100 deposit at the Super Trainer’s discretion.

4.3 The Teacher Licence Fee is non-refundable following the start of the Delegate’s attendance on the Teacher Training.

4.4 The payment of the Teacher Licence Fee, together with the successful completion of the Teacher Training, as determined by the Super Trainer, will entitle the Delegate to provide Face Yoga Products/Services in The Danielle Collins Face Yoga Method for the duration of this agreement.

5. CONFIDENTIALITY:

5.1. The Delegate agrees to keep all contents of The Danielle Collins Face Yoga Method Manual confidential apart from the contents which are intended to be shared and distributed as part of the Face Yoga Products/Services.

5.2. The Delegate consequently agrees that during the period of this agreement and subsequent thereto, the Delegate will not disclose to others or make use of directly or indirectly, any confidential information. If there is any doubt about whether any disclosure or use is for an authorised purpose, the Delegate is to obtain a ruling in writing from the Company and is to abide by it.

5.3. The Super Trainer shall take reasonable security precautions to keep confidential all information deemed confidential and shall not make unauthorized copies. The Super Trainer further undertakes to notify the Company immediately upon discovery of any unauthorized use or disclosure of confidential material and shall assist the Company in regaining of such material and mitigating the loss to the Company.

6. OWNERSHIP OF WORK:

6.1 All Copyright and Intellectual Property in The Danielle Collins Face Yoga Method are owned by the Company and this agreement, and the business relationship between the Delegate and the Company, will not entitle the Delegate to any ownership of Copyright or Intellectual Property in The Danielle Collins Face Yoga Method, however as stated in 3.1, the Delegate can perform and/or create Face Yoga Products/Services and the Delegate owns the copyright and Intellectual Property of their Face Yoga Products/Services providing they have adhered to 3.1.

7. OBLIGATIONS OF THE DELEGATE:

7.1. The Delegate will not be liable to the Super Trainer or its agents or employees for any claim, cost or fees arising from the services provided by this agreement other than the fees specified in section 4, unless any such claims, costs or fees are judged by the appropriate court to be due to willful misconduct or gross negligence on the part of the Delegate or his / her agents.

7.2 The Delegate is solely responsible for the marketing and delivery of their Face Yoga Products/Services to their clients.

7.3 The Delegate agrees, for the period during this agreement and for three years following termination of this agreement, to not carry on any business or venture that is in competition to the Company’s Face Yoga Teacher Training, or to have any interest with any of the Company’s employees, customers or suppliers other than in the normal course of business for the Company, without the written agreement of the Company. The Delegate is entitled to resell the Company’s products and provide Face Yoga Products/Services to individuals or groups for their own use which can include Face Yoga knowledge and techniques that the Delegate may gain from sources which are not from the Company, providing clause 3.4 is upheld.

7.4 The Delegate hereby warrants that they have never been convicted of a criminal offence, and if they are arrested during this agreement then they will inform the Company and agree that this arrest would be a breach of contract.

7.5 The Delegate hereby warrants that all of the information provided in connection with this agreement is true and accurate

8. OBLIGATIONS OF THE SUPER TRAINER:

8.1. The Super Trainer acknowledges that timely completion of the services provided by the Super Trainer under this agreement, depends on the co-operation of the Super Trainer to comply with reasonable requests from the Delegate and the Delegate agrees to extend such co-operation.

9. NOTICE OF TERMINATION:

9.1 Upon termination the Delegate will not be permitted to provide Face Yoga Products/Services to clients and must return all materials used during the Teacher Training including, but not limited to, The Danielle Collins Face Yoga Method Manual and any notes made about the Teacher Training. The Company will remove the Delegate’s listing in the teacher directory on Company’s website. If this agreement is terminated during the Teacher Training then the Super Trainer will not be required to complete the training for the Delegate.

9.2 This agreement will terminate at the written request of the Delegate.

9.3 This agreement can be terminated by any party if another party is;

9.3.1 in breach of any clause in this agreement;

9.3.2 convicted of a criminal offence;

9.3.3 upon the Super Trainer or Delegate committing any act of gross misconduct or is guilty of any conduct which may, in the reasonable opinion of the Company, bring the Company into disrepute;

9.3.4 the Super Trainer or Delegate becomes of unsound mind or a patient within the meaning of the Mental Health Act 1983;

9.4 Upon termination of this contract it is understood that the relationship between the Delegate and the other parties has ended.

10. GENERAL:

10.1. This agreement and any exhibit attached constitute the sole and entire agreement between the parties with regard to the subject matter hereof and the parties waive the right to rely on any alleged express provision not contained herein.

10.2. No party may rely on any representation, which allegedly induced that party to enter into this agreement, unless the representation is recorded herein.

10.3. No agreement varying, adding to, deleting from or cancelling this agreement and no waiver of any right under this agreement shall be effective unless it is:

10.3.1. In writing;

10.3.2. Agreed to by all parties;

10.3.3. Signed by all parties.

10.4. Written notice by either party to the other may be given:

10.4.1. In person, and such notice shall be deemed valid on the date of delivery in person.

10.4.2. By registered mail, and such notice shall be deemed valid as of seven days of the proof of mailing date.

10.5. No relaxation by a party of any of its rights in terms of this agreement at any time shall prejudice or be a waiver of its rights (unless it is a written waiver) and it shall be entitled to exercise its rights hereafter as if such relaxation had not taken place.

10.6. No party may cede any of its rights or delegate or assign any of its obligations in terms of this agreement without the prior written consent of the other parties.

10.7. Unless inconsistent with the context, words signifying any one gender shall include the others, words signifying the singular shall include the plural and vice versa.

10.8. Should any provision of this agreement be judged by an appropriate court of law as invalid, it shall not affect any of the remaining provisions whatsoever.

10.9. The parties agree that any dispute which may arise from this agreement will be referred to an impartial and lawful arbitration body whose decision will be binding upon all parties.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu